Informații utile

I. AUTORITĂȚI PUBLICE CU COMPETENȚE GENERALE ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR

1. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Temei de drept: Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

"Art. 1. - (1) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici".

"Art. 2. - (1) Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii: 
a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii; 
b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de responsabilitate; 
c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniile sale de responsabilitate; 
e) de autoritate de stat: 1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de responsabilitate, precum şi controlul funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa; 2. prin care exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de monitorizare şi evaluare a acestora, precum şi funcţiile de atragere de investiţii şi promovare a exportului, prin agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului; 12/09/2017 - punctul a fost modificat prin Hotărâre 654/2017 3. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Institutului Român de Comerţ Exterior; 
f) de administrare a proprietăţii publice din domeniile sale de responsabilitate; 
g) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului; 
h) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
i) de colaborare cu partenerii sociali".

2. Ministerul Justiției

Temei de drept: Hotărârea Guvernului nr. 652/2009

"Articolul 6 - Ministerul are următoarele atribuții principale:
            II. în domeniul reglementării cadrului normativ și al îmbunătățirii acestuia:1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri și alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiției, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze și să publice edițiile oficiale ale acestora; 2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;3. evaluează legislația, în sfera de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al tehnicii legislative și al compatibilității cu acquis-ul comunitar și tratatele și convențiile internaționale, ori alte documente juridice cu caracter internațional la care România este parte și propune Guvernului, altor ministere sau autorități soluții de îmbunătățire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;5. participă, de la caz la caz și potrivit sferei sale de competență, în temeiul sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice".

3. Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.) 

Temei de drept: LEGEA nr. 26/1990, privind registrul comerţului - republicată

            "Art. 2
            (1)Registrul comerţului se ţine de către oficiul registrului comerţului, organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.
            (2)Registrul central al comerţului se ţine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, organizat pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
            (2)Registrul central al comerţului se ţine de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei".

II. AUTORITĂȚI/INSTITUȚII PUBLICE CU COMPETENȚE SPECIFICE ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR

1.  Autorizația sanitară
Direcțiile Teritoriale de Sănătate Publică
 
2.  Autorizatia sanitar-veterinară
-  Autoritatea sanitară veterinară în a cărei rază teritorială se află sediul social şi/sau sediile secundare unde comerciantul deţine obiective în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale;
-  Autoritatea sanitară veterinară este reprezentată de autoritatea veterinară centrală, pentru obiectivele de interes naţional, şi de direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru celelalte obiective; 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.); 
Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (Bucureșri, etc.).
 
3. PSI
Inspectoratele judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile instalaţiile sau amenajările respective
ISU- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
 
4. Aviz pentru amplasarea reclamei luminoase
Primaria pe raza careia se afla obiectivul
Primariile de Sector ale Municipiului Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti (Primaria Municipiului Bucuresti, in cazul in care reclama urmeaza a fi amplasata pe un imobil ce reprezinta monument istoric sau in zone protejate ale Ministerului Culturii) 
alte Primării
 
5. Certificate de clasificare a unitatilor de cazare
Ministerul Turismului. 
 
6. Autorizație case de schimb valutar
- Autoritatea competentă pentru autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitatea de schimb valutar este Comisia de autorizarea a activitatii de schimb valutar care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice
-  Cererea de efectuare a controlului privind indeplinirea conditiilor de spatiu, insotita de documentatia aferenta se depune la sectia judeteana sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situat punctul valutar propus
 
7. Autorizație și acord de funcționare de la primărie 
Primaria pe raza careia se afla obiectivul
Primariile de Sector ale Municipiului București, alte Primării
 
8.  Autorizatia de mediu
Administrația Națională pentru Protecția Mediului 
 
9.  Autorizatia ITM și protecția muncii
Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.
 
10. Aviz pentru difuzarea de muzică (restaurant, cafenele, etc)
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
- Licenţa pentru difuzarea de opere muzicale se obţine de la următoarele organisme de gestiune colectivă: 
- Pentru categoria autorilor de opere muzicale (compozitori) licenţa se obţine de la UCMR-ADA (Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor).
- Pentru categoria artiştilor interpreţi sau executanţi (solişti, cântăreţi) şi categoria producători de fonograme, licenţa se obţine de la CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi) sau UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România). 
- În cazul în care utilizatorii folosesc în scop comercial copii ale fonogramelor originale (puse pe stick-uri USB, hard disk-uri sau discuri optice), atunci aceştia trebuie să obţină autorizaţie pentru reproducerea fonogramelor. Aceste autorizaţii se obţin de la următoarele organisme de gestiune colectivă: UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România) şi ADFR (Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România). 
 
11.  Aviz de la Ministerul de Interne pentru protecție și pază (firme de securitate, etc)
- Serviciul poliţiei de ordine publică din Inspectoratul Judeţean de Poliţie sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul social societatea; 
- Avizul Serviciului Român de Informaţii.
 
12.  Aviz de la comisia de supraveghere (firme de asigurare, leasing, etc)
- Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF. 

© 2021 PTIR